Informatie

Intelligentieonderzoek

In dit onderzoek stellen we het intelligentieniveau van het kind vast door de prestaties op verschillende ontwikkelingsgebieden te vergelijken met leeftijdsgenoten. De intelligentie is een maat voor het prestatieniveau dat verwacht kan worden. Met het intelligentieonderzoek wordt een inschatting gemaakt welk prestatieniveau op basis van de capaciteiten reëel kan worden geacht.

Er wordt gebruik gemaakt van intelligentie- en ontwikkelingstest: IDS-2. Met één instrument worden de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van kinderen en jongeren tussen de 5 en 20 jaar in kaart gebracht: intelligentie, executief functioneren, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, taal- en rekenvaardigheid én werkhouding. Op deze manier ontstaat een inzichtelijk holistisch beeld van uw kind.

Een intelligentieonderzoek wordt bijvoorbeeld afgenomen wanneer de schoolprestaties ernstig achterblijven en de oorzaak daarvan onduidelijk is. Maar het is ook zinvol dit onderzoek te doen als er twijfel bestaat over de schoolkeuze.

Krijg de beste begeleiding

Aanmelden bij PraktijkTEL