Informatie

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK TEL

1. Tenaamstelling. Onder begeleiding Praktijk TEL wordt verstaan: ‘Alle vormen en soorten van begeleiding aangeboden door Praktijk TEL’: te weten 1-op-1 begeleiding { remedial teaching, individuele begeleiding, bijles en/of training }, psychologische begeleiding, studiebegeleiding, groepstraining en/of onderzoek/observatie.
2. Praktijk TEL zal op de overeengekomen tijd(en) begeleiding aan de leerling geven, uitgevoerd door één der aangesloten maten of begeleiders van Praktijk TEL. Praktijk TEL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Hoewel er altijd overleg plaatsvindt tussen ouder(s)/verzorger(s) en praktijk TEL, zal de uiteindelijke wijze van uitvoering van de begeleiding geheel worden overgelaten aan praktijk TEL. Praktijk TEL zal, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), zorgen voor vervanging van begeleiding, indien de uitvoerende begeleider onverhoopt en tijdelijk niet in staat is de begeleiding uit te voeren.
3. De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste en volledige informatie betreffende huiswerk, toetsen, cijfers, schoolresultaten en/of andere informatie aan praktijk TEL ligt bij de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling zelf. Mocht er sprake zijn van opzettelijke dan wel onopzettelijke nalatigheid in deze, kan praktijk TEL hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
4. Het telkens aanwezig zijn van de leerling op de overeengekomen tijden is noodzakelijk voor een optimale begeleiding. Begeleiding die wegens ziekte en/of andere redenen is verzuimd en die in verband daarmee minimaal 48 uur van tevoren is afgezegd, kan in overleg met praktijk TEL op een ander tijdstip worden ingehaald. Indien niet minimaal 48 uur tevoren is afgezegd, is praktijk TEL genoodzaakt de kosten van de verzuimde begeleiding in rekening te brengen.
5. Praktijk TEL is gedurende het gehele schooljaar geopend, behalve in de kerstvakantie en een gedeelte van de zomervakantie. Begeleiding in de overige vakantieweken wordt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) ingepland.
6. De ouder(s)/verzorger(s) is het uurtarief of bedrag zoals in de overeenkomst vermeld, aan praktijk TEL verschuldigd. Praktijk TEL is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Praktijk TEL zal de nieuwe tarieven aan de ouder(s)/verzorger(s) tenminste 30 dagen voordat deze in werking treden, schriftelijk meedelen. Indien er wijzigingen plaatsvinden, hebben ouder(s/verzorger(s) de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
7. a) Betaling van de verschuldigde bedragen voor remedial teaching, individuele begeleiding, psychologische begeleiding, en onderzoek/observatie vindt achteraf plaats, op basis van nacalculatie. Praktijk TEL zal de ouder(s)/verzorger(s) hiertoe maandelijks een factuur zenden. De gestelde betalingstermijn is twee weken, ingaande vanaf de dagtekening van de factuur. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden wegens verzuimde begeleiding.
b) Naargelang de uitkomsten van gedaan onderzoek, zal er een verklaring worden afgegeven door praktijk TEL. Overhandiging van dit document vindt plaats, nadat betaling van het verschuldigde bedrag van het desbetreffende onderzoek is voldaan.
c) Betaling van de verschuldigde bedragen voor studiebegeleiding en bijles vindt vooraf plaats. Praktijk TEL zal de ouder(s)/verzorger(s) hiertoe maandelijks een factuur zenden. De gestelde betalingstermijn is twee weken ingaand vanaf de dagtekening van de factuur. Er zal nimmer restitutie plaatsvinden wegens verzuimde studiebegeleiding.
d) Betaling van het verschuldigde bedrag voor training dient binnen twee weken na de startdatum van de desbetreffende training te zijn voldaan. Hiertoe zal praktijk TEL de ouder(s)/verzorger(s) een factuur zenden met het totaalbedrag van de training.
8. Indien de maandelijkse factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is, zal door praktijk TEL na vijf dagen een herinnering met een betalingstermijn van twee weken worden gezonden en/of telefonisch contact worden opgenomen. Indien betaling alsnog uitblijft, zal er veertien dagen na het verzenden van de herinnering, een aanmaning met een betalingstermijn van twee weken worden verzonden. Indien de totale betaling niet binnen die gestelde twee weken heeft plaatsgevonden, zal er een laatste aanmaning worden verzonden waarbij 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 15,- aan incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de totale betaling niet binnen 47 dagen heeft plaatsgevonden, wordt een incassobureau ingeschakeld om het schuldbedrag te vorderen.
9. Praktijk TEL is gerechtigd haar verplichtingen jegens deze overeenkomst op te schorten zolang de ouder(s)/
verzorger(s) in verzuim is/zijn van betaling.
10. Praktijk TEL is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen van de leerling, noch voor enig letsel dat de leerling mocht overkomen, tenzij ter zake praktijk TEL grove schuld te verwijten valt.
11. De ouder(s)/verzorger(s) staat ervoor in dat de leerling zich houdt aan de door praktijk TEL van tijd tot tijd verstrekte richtlijnen en/of aanwijzingen aangaande de uitvoering van deze overeenkomst indien van toepassing.
12. De leerling dient als een goed huisvader gebruik te maken van de door praktijk TEL aan hem ter beschikking gestelde apparatuur, materialen en huisvesting. De ouder(s)/verzorger(s) is jegens praktijk TEL aansprakelijk voor elke door de leerling, ouder(s)/verzorger(s) zelf of een derde aan deze apparatuur, materialen en huisvesting toegebrachte schade.
13. Alle door praktijk TEL verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, begeleidings- en spelmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van praktijk TEL, tenzij deze nadrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s).
14. Ouder(s)/verzorger(s) is gerechtigd deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen voor de 1e kalenderdag van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in overleg met praktijk TEL anders wordt overeengekomen.
15. Indien er voorwaarden en/of bepalingen wijzigen, worden de ouder(s)/verzorger(s) hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld. De laatst gewijzigde versie is van toepassing.
16. 1) Een tekortkoming van praktijk TEL in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de contractant kan
praktijk TEL niet worden toegerekend indien praktijk TEL daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2) Tot de in het eerste lid genoemde overmachtsituaties worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
noodtoestand; wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of derden; onverwachte stroom-,
elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen; overheidsmaatregelen; slechte
weersomstandigheden en pandemieën.
3) Praktijk TEL kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, dan mogen partijen de overeenkomst
schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4) Indien sprake is van overmacht is praktijk TEL geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het
als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.
17. Indien wordt overgegaan tot sluiting van de scholen van het basis-, voortgezet-, beroeps- en hoger onderwijs
vanwege COVID-19 zal de locatie van praktijk TEL ook sluiten. De bijlessen, studiebegeleiding, remedial teaching etc. worden dan vervangen door één uur online les. Voorgaande is tevens van toepassing indien de locatie van praktijk TEL moet sluiten, omdat COVID-19 bij een leerling en/of medewerker is vastgesteld, of vanwege een lokale/regionale uitbraak van het virus.
18. Op alle rechtsverhoudingen tussen praktijk TEL en de leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de
rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegd rechter in het arrondissement waarbinnen praktijk TEL is gevestigd (rechtbank
Midden-Nederland), tenzij de ouder(s)/verzorger(s) ervoor kiest het geschil voor te leggen in het arrondissement
waarbinnen ouder(s)/verzorger(s) woonachtig is.

Krijg de beste begeleiding

Aanmelden bij PraktijkTEL